przetargi

30.11.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, numer sprawy MKL-0001/68/104/16

 

Ogłoszenie nr 500287850-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.
Muzeum Kultury Ludowej: Dokończenie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu realizowanego w ramach projektu pn. Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637047-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Kultury Ludowej, Krajowy numer identyfikacyjny 28618900000, ul. ul. Kościuszki  6, 36100   Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 2271296, 2271071, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 0-17 2271296.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeumkolbuszowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu realizowanego w ramach projektu pn. Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MKL-0001/68/104/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie restauracji dworu z Brzezin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Dwór jest budowlą drewnianą, o wieńcowej konstrukcji ścian, otynkowany. Budynek nakryty jest dachem czterospadowym, pokrytym gontem. Wnętrze nakryte stropami belkowymi. Charakterystyczne parametry obiektu: Powierzchnia zabudowy 346,72 m2 Powierzchnia użytkowa 282,82 m2 Kubatura budynku 848,46 m3 W zakresie robót budowlanych cała inwestycja obejmowała zestawienie zabytkowego budynku dworu z Brzezin wraz z wykonaniem jego otoczenia, wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, niskoprądowych oraz wykonanie alei dojazdowej, ciągów pieszo - jezdnych wokół budynku a także ogrodu kwaterowego. Obecnie budynek dworu wykonany jest w stanie surowym otwartym (fundamenty, ściany, konstrukcja dachu - bez pokrycia dachu gontem – elementy te wymagają prac zakończeniowych) wykonano przyłącz energii elektrycznej, częściowo ukształtowano teren wokół obiektu, rozpoczęto ustawianie krawężników. Dokończenie budowy budynku Dworu, określa projekt wykonawczy uszczegóławiający elementy budowlane, które pozostały do wykonania
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 45111200-0, 45310000-3, 45312100-8, 45312200-9, 45232460-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1594041.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Piwoda 150
Kod pocztowy: 37-522
Miejscowość: Wiązownica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1960671.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1960671.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3700061.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.