aktualności

Artykuły o lesie w życiu i kulturze

Materiały z badań pn. „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” posłużyły do napisania artykułów składających się na kolejną monograficzną publikację. Czytaj fragmenty recenzji!

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Święcha (Uniwersytet Jagielloński)

„Podczas wspomnianych badań zebrano ogromny materiał – 160 wywiadów terenowych przeprowadzonych z mieszkańcami dwóch regionów etnograficznych: Rzeszowiaków i Lasowiaków, a także kilka tysięcy fotografii dokumentujących rozmaite wykorzystanie lasu i jego bogactw. Dodać należy, że wszystkie wymienione materiały zostały wprowadzone do wzorowo prowadzonych zasobów Archiwum Naukowego wspomnianej placówki. [...] Ponadto autorzy poszczególnych artykułów podbudowali swoje rozważania dobrze dobraną literaturą przedmiotu. Wszystkie też teksty mają dobrą strukturę, aparat naukowy i charakteryzują się znawstwem przesyconym faktograficznym szczegółem, umiejętnie uwiarygadnianym cytacjami z literatury przedmiotu oraz wypowiedziami respondentów. Jest to ich niepodważalną  zaletą. Czytelnik otrzymuje zatem ogromny zestaw wiedzy na temat podjętej problematyki. Wszystkie teksty posiadają też dobrze dobrany serwis ilustracyjny”.

***

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Adamowskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

„Już na wstępie mogę z całym przekonaniem rekomendować do druku wszystkie przedstawione mi do recenzji artykuły. Są one oparte na obszernym i bogatym materiale. Materiał jest oryginalny. W znacznej mierze pochodzi bowiem z dotychczas niepublikowanych źródeł pozyskanych w trakcie współczesnych badań terenowych. Przez poszczególnych autorów jest on bardzo skrupulatnie wykorzystywany, co unaoczniają obfite przypisy źródłowe. Poza tym należy podkreślić, że opiniowana publikacja pod względem problemowym ma charakter kompleksowy i taki jest też tematyczny zestaw proponowanych do druku tekstów. Dodatkowo, tematyka tej publikacji w badaniach kulturowych jest stosunkowo rzadko poruszana. Wszystko to zatem stanowi o znacznej wartości całej publikacji jak i poszczególnych jej fragmentów”.

***

Z recenzji dr hab. Marzeny Marczewskiej, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

„Recenzowane prace są rezultatem projektu Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny, którego głównym celem było zebranie, archiwizacja, naukowe opracowanie i publikacja informacji dotyczących lasu, jego funkcji (w znaczeniu utylitarnym i obrzędowo-symbolicznym) i roli w życiu mieszkańców Rzeszowszczyzny (Lasowiaków i Rzeszowiaków). Wszystkie przesłane mi do recenzji artykuły cel ten realizują, bazują na pozyskanym w czasie eksploracji terenowej materiale i dokumentują współczesny stan wiedzy informatorów na temat lasu. […] Las w kulturze ludowej odgrywał znaczącą rolę, co jest poświadczone w ludowych wyobrażeniach o świecie, w wierzeniach i praktykach magicznych, w ludowym lecznictwie, w zastosowaniach praktycznych, gospodarczych. Widać to także w danych terenowych zebranych w ramach prowadzonych badań. Projekt stworzył więc znakomitą okazję do opracowania materiału przechowywanego w Muzeum, a także do zdobycia materiału nowego, pokazującego przemiany wyobrażeń i sądów na temat roli lasu w życiu wiejskich społeczności”.

Książka ukaże się pod koniec 2023 r.

Projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego.