przetargi

26.04.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ NR R.261.1.20.2019

Kolbuszowa, 26 kwietnia 2019 r.

R.261.1.20.2019

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym  Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowe: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki" z podziałem na części:

Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska;

Część 2 Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki.  Nr sprawy: R.261.1.2019.

 

I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną:

 dla części 1 przez Wykonawcę:

 

Murdra Stanisław Drapała F.H.U.P.

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

 

dla części 2 przez Wykonawcę :

 

Murdra Stanisław Drapała F.H.U.P.

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający podaje nazwy, siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

KAZBUT Kasprzak Mariusz Trzciana 477, 39-304 Czermin

55,91

25

15

95,91

Oferta nr 2

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60

25

15

100

 

Część 2 Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60

25

15

100

 

Uzasadnienie wyboru:  Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 19 SIWZ. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.

Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert na część nr 1.

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert na część nr 2.

 

II.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Kierownik Zamawiającego

        Jacek Bardan