przetargi

10.05.2019 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr sprawy A.261.1.2019

Ogłoszenie nr 510091314-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Muzeum Kultury Ludowej: „Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki z podziałem na części: Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska; Część 2 Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529470-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Kultury Ludowej, Krajowy numer identyfikacyjny 28618900000000, ul. ul. Kościuszki  6, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 2271296, 2271071, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 0-17 2271296.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeumkolbuszowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki z podziałem na części: Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska; Część 2 Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.261.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa założenia leśnego polegającego na zestawieniu do stanu surowego zamkniętego stodoły z leżajska i budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki z podziałem na części: 1) Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z leżajska: Stodoła z Leżajska to budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony przeznaczonym na cele muzealne. Budynek ma formę złożoną z prostopadłościanu przyziemia oraz dwuspadowego dachu. Posiada trzy wejścia na jednym podłużnym boku prostokąta (w tym wrota) oraz drugie wrota po drugiej stronie budynku. Połacie kryte są dachówką ceramiczną. Wrota prowadzą do wielkiego spichlerza podzielonego na trzy części. Na lewo i na prawo znajdują się sąsieki. Ponadto w stodole jest mały spichlerz oraz stajnia. Charakterystyczne parametry które powstaną w wyniku przeprowadzenia robót budowlanych: Powierzchnia zabudowy 221,60 m2 Powierzchnia użytkowa: parter 204,20m2 poddasze 69,70m2 razem = 273,90m2 Kubatura: 1233,50m3 2) Część 2: Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki Zestawienie pieca kuchennego z piecem chlebowym szt.1 oraz pieców ogrzewalnych szt.4 na stopie fundamentowej. Wszystkie ściany za piecami częściowo murowane , częściowo drewniane otynkować i pomalować pobiałą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 45111200-0, 45262311-4, 45261000-4, 45261100-5, 42942000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska;
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 270000.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "MURDRA" Stanisław Drapała
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Mielecka 148
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa Dolna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 332100.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 332100.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 356368.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa pieców w leśniczówce z Zerwanki.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50084.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "MURDRA" Stanisław Drapała
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Mielecka 148
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa Dolna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61604.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61604.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61604.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.