przetargi

5.03.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty Numer sprawy A.261.1.2020

Kolbuszowa, 5 marca 2020

A.261.1.16.2020

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa założenia plebańskiego: zestawienie budynków do stanu surowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich
z podziałem na 3 części.

 I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną:

 

Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego budynku stajni z Bud Łańcuckich przez Wykonawcę:

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

 

Część 2 Zestawienie do  stanu surowego otwartego  domu parafialnego z Książnic przez Wykonawcę:

Murdra Stanisław Drapała F.H.U.P.

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

 

Część 3 Zestawienie do  stanu surowego otwartego  plebanii z Ostrów Tuszowskich przez Wykonawcę:

Murdra Stanisław Drapała F.H.U.P.

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający podaje nazwy, siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego budynku stajni z Bud Łańcuckich

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

ROB-GONT

Robert Bielak

Czerwienne 148 c

34-407 Ciche

-

-

-

-

Oferta nr 2

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

60

25

15

100

Oferta nr 3

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

-

-

-

-

 

 

Część 2 Zestawienie do  stanu surowego otwartego  domu parafialnego z Książnic

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

ROB-GONT

Robert Bielak

Czerwienne 148 c

34-407 Ciche

48,14

25

15

88,14

Oferta nr 2

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

-

-

-

-

Oferta nr 3

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60

25

15

100

 

 

 

Część 3 Zestawienie do  stanu surowego otwartego  plebanii z Ostrów Tuszowskich

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

ROB-GONT

Robert Bielak

Czerwienne 148 c

34-407 Ciche

42,27

25

15

82,27

Oferta nr 2

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

-

-

-

-

Oferta nr 3

Murdra F.H.U.P. Stanisław Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

36 – 100 Kolbuszowa

60

25

15

100

 

 

Uzasadnienie wyboru:  Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 19 SIWZ. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.

Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert na część nr 1.

Oferta nr 3 uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert na część nr 2 i 3.

 II.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Kierownik Zamawiającego

Jacek Bardan