przetargi

26.03.2020 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane, numer sprawy A.261.1.2020

Ogłoszenie nr 510054336-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Muzeum Kultury Ludowej: Budowa założenia plebańskiego: zestawienie budynków do stanu surowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich z podziałem na 3 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511837-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Kultury Ludowej, Krajowy numer identyfikacyjny 28618900000000, ul. ul. Kościuszki  6, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 2271296, 2271071, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 0-17 2271296.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeumkolbuszowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa założenia plebańskiego: zestawienie budynków do stanu surowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich z podziałem na 3 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.261.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa założenia plebańskiego: zestawienie budynków do stanu surowego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich z podziałem na 3 części: 5.1 Część 1 Zestawienie do stanu surowego zamkniętego budynku stajni z Bud Łańcuckich; Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: - ścian parteru, - stropu, - konstrukcji dachu z lukarnami wraz z pokryciem dachówką, - stolarki okienna i drzwiowa, - posadzki i podłogi. - zagród dla zwierząt, - schodów - instalacji wewnętrznych: wodnej, elektrycznej, kanalizacji, wentylacji, - ustępu zewnętrznego, - zbiornika na gnojówkę i gnojowników, - kanałów odprowadzających gnojówkę oraz płyty odbojowej frontowej. 5.2 Część 2 Zestawienie do stanu surowego otwartego domu parafialnego z Książnic ; Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: - fundamentów murowanych, - drewnianych ścian parteru, - kominów, - stropów, - posadzek betonowych, - konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachówką, - schodów i włazu na strych, - okablowania: instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji włamania i napadu, instalacja p.poż, 5.3 Część 3 Zestawienie do stanu surowego otwartego plebanii z Ostrów Tuszowskich. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: - drewnianych ścian parteru, - kominów, - stropów, - posadzek betonowych, - restauracja ganku frontowego, - konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachówką, - wykonanie częściowego szalunku zewnętrznego, - schodów i włazu na strych, - okablowania: instalacji elektrycznej, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, instalacji ppoż., - instalacji wodnej wewnętrznej, - przyłącza kanalizacyjnego do studzienki inspekcyjnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 45262300-4, 45261000-4, 45261100-5, 45262500-6, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zestawienie do stanu surowego zamkniętego budynku stajni z Bud Łańcuckich
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 343196.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Mielecka 148
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 422132.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 422132.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 422132.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zestawienie do stanu surowego otwartego domu parafialnego z Książnic
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 391787.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MURDRA Stanisław Drapała F.H.U.P.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Mielecka 148
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 481899.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 481899.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600673.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zestawienie do stanu surowego otwartego plebanii z Ostrów Tuszowskich
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 515714.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 634328.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 634328.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 900377.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum