przetargi

4.05.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej A.261.2.2020

Kolbuszowa, 4 maja 2020 r.

A.261.2.12.2020

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ
NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

 

  1. I.                    WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwanych dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający podaje nazwy, siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa x 60/cena danej oferty)

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji

(zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 25%

 

Liczba pkt w kryterium - Doświadczenie kierownika budowy (zgodnie punktem 19 SIWZ)

waga 15%

Łączna liczba przyznanych punktów

Pi=Ci+Gi+Di

Oferta nr 1

F.H.U.P. MURDRA PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, Kolbuszowa Dolna;

 36 – 100 Kolbuszowa

60

20

20

100

 

Uzasadnienie wyboru:  Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z art. 24aa ust. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 19 SIWZ. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

  1. II.                  INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Kierownik Zamawiającego