przetargi

13.05.2020 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, Numer sprawy: A.261.2.2020

Ogłoszenie nr 510081709-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.
Muzeum Kultury Ludowej: Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527922-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057112-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Kultury Ludowej, Krajowy numer identyfikacyjny 28618900000000, ul. ul. Kościuszki  6, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 2271296, 2271071, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 0-17 2271296.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeumkolbuszowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.261.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac przy budowie założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej polegająca na: 1)wykonaniu fundamentu ustępu z Zerwanki, 2) wykonaniu tynków zewnętrznych i brakujących tynków wewnętrznych w leśniczówce z Zerwanki, 3) wykonaniu przyłącza prądu i ułożeniu kabla do monitoringu do leśniczówki z Zerwanki i suszarni runa leśnego z Pateraków oraz wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej w suszarni runa leśnego z Pateraków, 4) wykonaniu piwnicy z Zerwanki, 5) wykonaniu studni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45410000-4, 45310000-3, 45112420-5, 45262200-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 118044.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Murdra Plus
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 145195
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145195
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145195
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.