przetargi

6.04.2022 r. A.261.2.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 6 kwietnia 2022r.

A.261.2.2022

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich” nr sprawy: A.261.2.2022, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

  1. Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

waga 60%

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji jakości i rękojmi

Waga 40%

 

Łączna liczba przyznanych punktów / %

Oferta nr 1

„MURDRA” Stanisław Drapała Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna, 36 – 100 Kolbuszowa

60

40

100

Oferta nr 2

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz, ul. Kolbuszowska 27,  36-122 Dzikowiec

Oferta odrzucona

 

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postępowania wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

„MURDRA” Stanisław Drapała Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna,

 ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna, 36 – 100 Kolbuszowa 

Cena oferty: 293 853,78 zł brutto

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, a w związku z tym została uznana na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów, zgodnie z art. 239 pkt 1 ustawy, za ofertę najkorzystniejszą.

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w SWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

 

  1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została odrzucona oferta nr 2 Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz,
    ul. Kolbuszowska 27,  36-122 Dzikowiec.

 
Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

Informacja do pobrania (PDF)