przetargi

12.04.2022 r. A.261.3.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kolbuszowa, 12 kwietnia 2022r.

A.261.3.2022

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)”, numer sprawy A.261.3.2022, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn. zm.).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej „Zamawiający), działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania:

I. Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Nr oferty

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium - cena

(cena najniższa/cena danej oferty x 60%) - waga 60% (60 pkt)

Liczba pkt w kryterium – Okres gwarancji jakości i rękojmi

waga 40% (40 pkt)

Łączna liczba przyznanych punktów/ %

Pi=Ci+Gi

Oferta nr 1

J.BUD Jacek Leszczak
38-100 Strzyżów; Gbiska 40 B

42,29

40,00

82,29

Oferta nr 2

ART-BUD Arkadiusz Nowak
Kolbuszowa Górna 44;
 36-100 Kolbuszowa

60,00

40,00

100,00

Oferta nr 3

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała
36-100 Kolbuszowa Dolna
ul. Mielecka 148

48,51

10,00

58,51

  II. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 Zamawiający informuje, iż w ramach w/w postępowania wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

ART-BUD Arkadiusz Nowak
Kolbuszowa Górna 44;  36-100 Kolbuszowa

Cena oferty:  910 299,77 zł brutto

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, a w związku z tym została uznana na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów, zgodnie z art. 239 pkt 1 ustawy, za ofertę najkorzystniejszą.

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w SWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

  III.Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie  została odrzucana żadna oferta.

 

 

Informacja do pobrania (PDF)