przetargi

26.04.2022 r. A.261.3.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79a7e518-a375-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134920/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-26 11:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza "A", założenie dworskie)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085602/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.261.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowego sprzętu rolniczego nr II w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1. Przygotowanie terenu pod budowę, w tym karczowanie pni
2. Roboty ziemnie
3. Roboty murowe i zestawienie budynku do stanu zamkniętego
4. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
5. Drenaż placu przed budynkiem
6. Roboty ziemne nawierzchniowe
Zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 9.1 – 9.5 do SWZ. Przedmiar robót precyzuje jaki zakres prac należy wykonać z dokumentacji projektowej.
Dokumentacja składa się z:
a) Projektu budowlanego,
b) Projektu wykonawczego,
c) Rewizji do projektu budowlanego i wykonawczego,
d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
e) Przedmiaru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 910299,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1291478,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 910299,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ART-BUD ARKADIUSZ NOWAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141672800

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Górna

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 910299,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-19

 

Ogłoszenie PDF