przetargi

12.05.2022 r. A.261.6.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi- Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daf6d81d-cf7b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155887/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12 12:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki podawczej ePUAP pod adresem MKLKolbuszowa/skrytkaESP oraz adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz zobowiązuje się korzystając z nich przestrzegać
ich postanowień.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej". mieszczącej się na terenie miasta Kolbuszowa pod adresem, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
1. ZADANIE I Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej” wpisanej do rejestru zabytków nr Ks. A 1095 (budynek wraz z nieruchomością) obejmujące:
1.1. Projekt zagospodarowania otoczenia oficyny dworskiej uwzględniający miedzy innymi:
1.1.1. projekt ogrodzenia – nawiązać i dostosować do aktualnych warunków wykorzystując projekt pierwotnego ogrodzenia – załącznik nr 9.5 do SWZ
1.1.2. układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne), chodniki, plac(e) postojowe (manewrowe) itp.
1.1.3. plan zieleni (drzewa, krzewy, trawniki itp.).
1.1.4. małą architekturę (studnia, oświetlenie, ławeczki itp.).
1.1.5. projekt budynku/ów – jeden garaż na 2 stanowiska lub dwa garaże jednostanowiskowe.
1.2. Projekt modernizacji budynku oficyny dworskiej/pałacowej uwzględniający miedzy innymi:
1.2.1. Zabezpieczenia technicznego budynku, w tym:
1.2.1.1. osuszenie, izolacje przeciwwilgociowe,
1.2.1.2. remont piwnic.
1.2.2. Kompletnej termomodernizacji, w tym między innymi:
1.2.2.1. ocieplenie stropu,
1.2.2.2. likwidacja „mostków termicznych”,
1.2.2.3. modernizacja wentylacji i projekt klimatyzacji.
1.2.3. Modernizacji estetycznej budynku w tym:
1.2.3.1. wykończenie kominów,
1.2.3.2. malowanie dachu,
1.2.3.3. malowanie i zabezpieczenie ścian,
1.2.3.4. renowacja stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
1.2.4. Kompletnego systemu bezpieczeństwa budynku i otoczenia w tym:
1.2.4.1. system zabezpieczeń mechanicznych,
1.2.4.2. system alarmowy przeciwwłamaniowy,
1.2.4.3. system alarmowy pożarowy,
1.2.4.4. monitoring,
1.2.4.5. instalacja odgromowa.
1.2.5. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, map, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych do opracowania dokumentacji i realizacji robót objętych tą dokumentacją, m.in.
1.2.5.1. mapy do celów projektowych;
1.2.5.2. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.2.5.3. opinii zgodnie z Rozporządzeniem MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240);
1.2.5.4. stosownych pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
1.2.5.5. w razie konieczności uzyskanie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju o odstępstwo od warunków technicznych;
1.2.5.6. złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych uregulowanym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
1.2.5.7. uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia robót budowlanych dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, zgodnie z postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych uregulowanym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

2. ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert);
UWAGA: Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia przy obiekcie/obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 zł brutto.
UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
2.4.1.1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
- projektantem branży architektonicznej, posiadającym uprawnienia budowlane stosowane do zakresu prac projektowych koniecznych do zrealizowania zamówienia, skierowanym do realizacji zamówienia;
UWAGA: przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 202 r. poz.1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane, lub
2) Odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane za właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), lub
3) Prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Wykaz usług (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 zł brutto, odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia przy obiekcie/obiektach wpisanych do rejestru zabytków, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z telefonem kontaktowym, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane te usługi, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
3) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ tj:
- projektantem branży architektonicznej, posiadającym uprawnienia budowlane stosowane do zakresu prac projektowych koniecznych do zrealizowania zamówienia, skierowanym do realizacji zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych zero groszy.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
2.gwarancjach bankowych;
3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert z adnotacją „wadium, nr sprawy: A.261.6.2022".
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
1) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ;
2) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ;
3) musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie.
Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy PZP.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) ceny realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT) oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej okolicznościami wskazanymi w pkt. 4, przy czym zmiana ceny nie może wynosić więcej niż 15% wartości umowy,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
c) wydłużających się terminów wydania decyzji, postanowień, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
d) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu umowy, z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli:
- Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł uzyskać dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości,
- w wyniku przeprowadzonych ustaleń Zamawiający podejmie decyzję o konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w celu zapobieżenie powstania strat dla Zamawiającego lub uzyskania założonego lub lepszego efektu użytkowego,
e) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 7A ust. 12 umowy , przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymogi określone w SWZ oraz posiadać doświadczenie nie niższe, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert, a także uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego;
4) zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł uzyskać dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości,
b) w wyniku przeprowadzonych ustaleń Zamawiający podejmie decyzję o konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w celu zapobieżeniu powstania strat dla Zamawiającego lub uzyskania założonego lub lepszego efektu użytkowego,
c) na skutek konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
d) na skutek konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia;
5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy,
6) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: MKLKolbuszowa/skrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami zamieszczonej na stronie www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ do pobrania:

8.    Wzór umowy;

9.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

9.2.    ortofotomapa;