przetargi

10.01.2023 A.261.3.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 17 2271296

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79a7e518-a375-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019129

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00085602/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowego sprzętu rolniczego nr II w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1. Przygotowanie terenu pod budowę, w tym karczowanie pni
2. Roboty ziemnie
3. Roboty murowe i zestawienie budynku do stanu zamkniętego
4. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
5. Drenaż placu przed budynkiem
6. Roboty ziemne nawierzchniowe
Zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 9.1 – 9.5 do SWZ. Przedmiar robót precyzuje jaki zakres prac należy wykonać z dokumentacji projektowej.
Dokumentacja składa się z:
a) Projektu budowlanego,
b) Projektu wykonawczego,
c) Rewizji do projektu budowlanego i wykonawczego,
d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
e) Przedmiaru robót.

3.9.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2022-12-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ART-BUD ARKADIUSZ NOWAK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141672800

4.3.4.) Miejscowość: Kolbuszowa Górna 44

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-100

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 910299,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00134920/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną zmiany jest uzyskanie lepszego efektu ekonomicznego i użytkowego obiektu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Rezygnacja z zakupu i założenia 9 szt. opraw do montażu w terenie HIT 35W. IP67 z regulowanym położeniem lampy.
2. Montaż 120 mb kabla elektrycznego YKY (żo) 5 x 25mm2 w przestrzeni pod posadzkowej magazynu w rurze ochronnej, od tablicy elektrycznej TBM2 z wyprowadzeniem kabla na zewnątrz budynku i zabezpieczeniem go w zwoju.

5.4.6.) Wartość zmiany: 6364,51

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 916664,28 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

 

Ogłoszenie do pobrania PDF