przetargi

18.03.2015 r. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B, nr sprawy: MKL - 201/2/15

 

Kolbuszowa: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B, nr sprawy: MKL - 201/2/15
Numer ogłoszenia: 59674 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kultury Ludowej , ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 0-17 2271296, 2271071, faks 0-17 2271296.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B, nr sprawy: MKL - 201/2/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji ww. zamówienia należy ponadto przeniesienie praw autorskich, praw zależnych oraz zobowiązanie do niekorzystania z praw osobistych w opisanym w umowie zakresie oraz wykonanie przez Wykonawcę obowiązków dodatkowych szczegółowo wskazanych w umowie. 3. Na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia składają się następujące dokumenty: 3.1. projekty budowlane, 3.2. projekty wykonawcze, 3.3. przedmiary robót, 3.4. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3.5. kosztorysy inwestorskie, 3.6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3.7. projekty architektoniczne wnętrz, 3.8. projekty rozbiórki obiektów bazy zaplecza technicznego, usytuowanych na terenie przeznaczonym pod obiekty Strefy zaplecza B, 3.9. przedmiary robót rozbiórkowych, 3.10. kosztorysy inwestorskie robót rozbiórkowych. 4. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy dotyczy: 4.1. budynków /Pracownie konserwatorskie i magazyny muzealiów, Pracownie merytoryczne i administracje, Mediateke, Recepcje/; 4.2. zagospodarowanie terenu /zagospodarowanie otoczenia, w tym min.: zieleń, ogrodzenia, oświetlenie, trakty komunikacyjne, most, miejsca postojowe/; 4.3. architektury wnętrz; 4.4. rozbiórki obiektów zaplecza bazy techniczno- składowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.20.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z form: 3.1. pieniądzu, sposób przekazania: wplata na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych ; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 ust. 1 Pzp. Jeżeli z treści oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca spełnia warunek, zamawiający uzna, że został on spełniony
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że został spełniony jeżeli: zostaną wykazane usługi projektowe w zakresie wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla co najmniej dwóch budynków o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 750 m2 każdy, obejmujący co najmniej branżę: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną: sanitarna i elektryczną, wykonane w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należcie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 ust. 1 Pzp. Jeżeli z treści oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca spełnia warunek, zamawiający uzna, że został on spełniony
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że został spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1. co najmniej jedna osoba posiada ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 2. co najmniej jedna osoba posiada ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że został spełniony warunek w sytuacji posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszystkich ryzyk (all risks) co do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony obowiązuje zakaz dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wskazanych warunkach. 2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w przypadku zajścia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia tych zmian, a spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu k. c. Zamawiający dopuszcza również dokonanie zmian w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej. 3. Strony zgodnie ustalają, iż w razie zmiany stawki podatku VAT, nastąpi zmiana wynagrodzenia uwzględniająca zmianę stawki podatku, w ten sposób, że do ceny netto określonej w niniejszej umowie zostanie doliczona nowa stawka podatku. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. Potwierdzeniem w/w zmiany będzie wystawiona i zaakceptowana faktura. 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana harmonogramu o którym mowa w § 5 ust.2, jeżeli zostaje dokonana z ważnej przyczyny. 5. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy jeżeli będą one korzystne dla Zamawiającego w szczególności mogą one dotyczyć odstępstw od wytycznych w Programie Funkcjonalno Użytkowym - część dotycząca prac projektowych wprowadzonych na zasadach wskazanych w PFU. Zmiany będą wprowadzane na podstawie pisemnego uzgodnienia stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Kościuszki 6, 36 - 100 Kolbuszowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Kościuszki 6, 36 - 100 Kolbuszowa, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   POBIERZ

Załączniki do SIWZ  POBIERZ

 

27.03.2015 r. - Wyjaśnienie treści SIWZ   POBIERZ

 

 15.04.2015r.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ    POBIERZ