przetargi

27.04.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 59674-2015 z dnia 2015-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kolbuszowa
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B oraz sprawowanie...
Termin składania ofert: 2015-04-02


Kolbuszowa: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B, nr sprawy: MKL - 201/2/15
Numer ogłoszenia: 96496 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59674 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 0-17 2271296, 2271071, faks 0-17 2271296.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B, nr sprawy: MKL - 201/2/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - część II STREFA ZAPLECZA B oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji ww. zamówienia należy ponadto przeniesienie praw autorskich, praw zależnych oraz zobowiązanie do niekorzystania z praw osobistych w opisanym w umowie zakresie oraz wykonanie przez Wykonawcę obowiązków dodatkowych szczegółowo wskazanych w umowie. 3. Na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia składają się następujące dokumenty: 3.1. projekty budowlane, 3.2. projekty wykonawcze, 3.3. przedmiary robót, 3.4. informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3.5. kosztorysy inwestorskie, 3.6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3.7. projekty architektoniczne wnętrz, 3.8. projekty rozbiórki obiektów bazy zaplecza technicznego, usytuowanych na terenie przeznaczonym pod obiekty Strefy zaplecza B, 3.9. przedmiary robót rozbiórkowych, 3.10. kosztorysy inwestorskie robót rozbiórkowych. 4. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy dotyczy: 4.1. budynków /Pracownie konserwatorskie i magazyny muzealiów, Pracownie merytoryczne i administracje, Mediateke, Recepcje /; 4.2. zagospodarowanie terenu /zagospodarowanie otoczenia, w tym min.: zieleń, ogrodzenia, oświetlenie, trakty komunikacyjne, most, miejsca postojowe/; 4.3. architektury wnętrz; 4.4. rozbiórki obiektów zaplecza bazy techniczno- składowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Lesław Manecki, Os. II Pułku Lotniczego 46/62, 31-870 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 163651,50
  • Oferta z najniższą ceną: 163651,50 / Oferta z najwyższą ceną: 479331,00
  • Waluta: PLN.