przetargi

10.06.2015 Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, MKL-0001/23/15

Kolbuszowa: Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, Nr sprawy: MKL-0001/23/15
Numer ogłoszenia: 139522 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kultury Ludowej , ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 0-17 2271296, 2271071, faks 0-17 2271296.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, Nr sprawy: MKL-0001/23/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce stodoły plebańskiej w Majdanie Królewskim, przetransportowaniu jej elementów do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz zestawienie obiektu zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ składającą się w szczególności z określających szczegółowy zakres robót: 1.1. Projektu budowlanego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego z zagospodarowaniem terenu, z wyłączeniem zasilania oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych, 1.2. Projektu rozbiórki stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, 1.3. Projektu wykonawczego, 1.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 1.5. Przedmiaru robót rozbiórki stodoły, 1.6. Przedmiaru robót zestawienia stodoły..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000 zł, słownie: cztery tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z form: 3.1. pieniądzu, sposób przekazania: wplata na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych ; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poz. zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 ust. 1 Pzp. Jeżeli z treści oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca spełnia warunek, zamawiający uzna, że został on spełniony.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że został spełniony warunek wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie obiektu drewnianego o powierzchni zabudowy minimum 100 m2.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 ust. 1 Pzp. Jeżeli z treści oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca spełnia warunek, zamawiający uzna, że został on spełniony.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że został spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art.22 ust. 1 Pzp. Jeżeli z treści oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca spełnia warunek, zamawiający uzna, że został on spełniony.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 1.1. Wystąpienie siły wyżej lub szczególnych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, które doprowadziły do sytuacji w jakiej wykonanie umowy nie jest możliwie w całości tylko częściowo (a więc w szczególności w zakresie terminu zakończenia prac lub zmiany wynagrodzenia). 1.2. Jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu lub SIWZ. 1.3. W sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt. 1.1, pkt. 1.2 strony mogą zgodną wolą: przedłużyć termin wykonania zobowiązania lub odstąpić od naliczania kar umownych lub zmienić wysokość wynagrodzenia. 1.4. Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 1.5. W sytuacji wskazane w ust.1, pkt. 1.4 wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 1.6. Nastąpi zmiana okoliczności w której zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumkolbuszowa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. T. Kościuszki 6 36 - 100 Kolbuszowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. T. Kościuszki 6 36 - 100 Kolbuszowa Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

Załączniki do SIWZ - POBIERZ