przetargi

19.06.2015 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ MKL-0001/23/15

MKL-0001/23/15                                                                                       

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego”, Nr sprawy: MKL-0001/23/15.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania wraz
z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy: Zobowiązania Wykonawcy:

Pkt 1. Cena oferty uwzględnia wykonanie projektów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

W opisie przedmiotu zamówienia nie określono zakresu wykonania żadnych projektów.

- Czy ten zapis należy skreślić z formularza ofertowego, czy Zamawiający dokona zamiany formularza we własnym zakresie i udostępni go oferentom, jeżeli miał na myśli np.: wykonanie dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla punkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ (formularza ofertowego).

 Pytania 2-4 dotyczą: PR rozbiórka stodoły plebańskiej: El. 1 ROZEBRANIE STODOŁY

Pytanie 2

Brak nakładów na przygotowanie dachówki z rozbiórki do ponownego wbudowania
 i transportu ( oczyszczenie, posegregowanie, ułożenie na paletach i zabezpieczenie) - Czy koszt tych robót należy wycenić wg np.: KNR 404/1004/2, czy uwzględnić  w El. 2 TRANSPORT DO KOLBUSZOWEJ, poz. 13.d.2 wg kalkulacji własnej?

Odpowiedź

Koszt tych robót należy wycenić w poz. 13.d.2 wg kalkulacji własnej.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wskaże miejsce złożenia gruzu z rozbiórki fundamentów (9,676 m3)  
w odległości nie większej jak 1 km od rozbieranego obiektu bez ponoszenie kosztów składowania i utylizacji jak przyjęto w poz. 11.d.1?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wskaże miejsce złożenia gruzu rozbiórki fundamentów w odległości nie większej jak 1 km od rozbieranego obiektu bez ponoszenie kosztów składowania i utylizacji

Pytanie 4

Czy Zamawiający dysponuje na miejscu rozbiórki niezbędną ilością ziemi (9,676 m3) potrzebną do wykonania zasypania wykopów po rozbiórce fundamentów jak przyjęto
w przedmiarach w poz. 12.d.1?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje ziemią. Zasypanie wykopów po rozbiórce fundamentów nastąpi poprzez niwelację ternu.

 Pytanie 5 dotyczy: PR rozbiórka stodoły plebańskiej: El. 2 TRANSPORT DO KOLBUSZOWEJ

Pytanie 5

Odległość z miejsca rozbiórki stodoły do miejsca jej zestawienia wynosi ok. 18,5 km.

W poz. 14.d.2 – transport dachówki - przyjęto nakłady za każdy następny rozpoczęty 1 km ponad
1 km, a więc tylko do 2 km.

W przedmiarach w poz. 15.d.2 i 16.d.2 przyjęto odległość dla transportu drewna 16 km.

Brak krotności 15.00 w poz. 14.d.2.  Proszę o korektę.

Odpowiedź

Odległość z miejsca rozbiórki stodoły do miejsca jej zestawienia wynosi 21 km.

W pozycjach Przedmiaru robót na Rozbiórkę drewnianej stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego należy:

poz. 14.d.2–przyjąć krotność 20

poz. 15.d.2 – pozostaje bez zmian.

poz. 16.d.2 – przyjąć krotność 20

Pytanie 6

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 16.10.2008r. (DzU. z 2008r. nr 188 poz. 1154) oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "komentarzem do ustawy Prawo Zamówień " pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. ||| z 2007r.) w odniesieniu do art.96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej na w/w zadanie.

Odpowiedź

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458), Zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia wartości szacunkowej przed otwarciem ofert.

Na marginesie należy wskazać, iż interpretacja zawarta w pytaniu została wydana w roku 2007, tj. w czasie kiedy obowiązującym było Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które utraciło moc i zostało zastąpione  ww. rozporządzeniem.

 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ --> POBIERZ