przetargi

19.06.2015 Modyfikacja SIWZ nr 1 MKL-0001/23/15

Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

Modyfikacja SIWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego”, Nr sprawy: MKL-0001/23/15.

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zakres modyfikacji jest następujący:

    I.            W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) Zamawiający skreśla punkt 1 o brzmieniu:  Cena oferty uwzględnia wykonanie projektów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Wprowadza liczebnik 1 przed sformułowania Cena oferty (….).

  II.            W załączniku nr 13 do SIWZ (Przedmiar robót rozbiórki stodoły z Majdanu Królewskiego ).

1)      Zamawiający skreśla zapis:

14.d.2 Transport dachówki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod.za każdy nast. rozp. 1 km

6.16

 w zamian wprowadza zapis:

14.d.2 Transport dachówki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod.za każdy nast. rozp. 1 km  

Krotność=20  

6.16

2)      Zamawiający skreśla zapis:

16.d.2, Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod.za każdy nast. rozp. 1 km Krotność=15 

67.969

 w zamian wprowadza zapis:

16.d.2 Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod.za każdy nast.  rozp. 1 km 

Krotność=20 

67.969

 W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie pozostaje niezmieniona.

 

 

 

Modyfikacja nr 1 do SIWZ --> POBIERZ

Zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy -POBIERZ

Zmodyfikowany zał. nr 13 do SIWZ – Przedmiar robót na rozbiórkę stodoły z Majdanu Królewskiego - POBIERZ