przetargi

10.07.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej MKL-0001/23/15

                Kolbuszowa, 10.07.2015 r.

MKL – 0001/23/24/15           

 Zamawiający:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGOWEJ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego”, nr sprawy:MKL – 0001/23/15.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Firmę Handlowo – Usługowo – Produkcyjną „Murdra Plus” Mateusz Drapała Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 148, 36 – 100 Kolbuszowa.

 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty wg kolejności składania

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium – cena (cena najniższa x 90/cena danej oferty)

Liczba pkt w kryterium – okresu rękojmi

Łączna liczba punktów

Oferta nr 1

FHUP „MARBUD” Konserwacja i remonty budynków

Józef Margosiak

34 – 721 Raba Wyżna

Podsarnie 88

81,58

4

85,58

Oferta nr 2

Tatrzańska Firma „JUNIOR”

34 – 531 Murzasichle

Lichajówki 7

67,82

10

77,82

Oferta nr 3

Usługi Ogólnobudowlane

Józef Stasiak

Podsarnie 135

34 – 721 Raba Wyżna

63,75

4

67,75

Oferta nr 4

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem

Gabriel Jamróz

ul. Kolbuszowska 27

36 – 122 Dzikowiec

79,57

4

83,57

Oferta nr 5

„WIZARD” Karol Błaszczyk

ul. Mickiewicza 51

26 – 021 Daleszyce

59,02

4

63,02

Oferta nr 6

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Murdra Plus” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148

 Kolbuszowa Dolna

36 – 100 Kolbuszowa

90,00

0

90,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  tj. po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się oraz w SIWZ i dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).

                                                                                            

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej --> POBIERZ