przetargi

22.07.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MKL-0001/23/15

Kolbuszowa: Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, Nr sprawy: MKL-0001/23/15
Numer ogłoszenia: 185164 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139522 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 0-17 2271296, 2271071, faks 0-17 2271296.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, Nr sprawy: MKL-0001/23/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce stodoły plebańskiej w Majdanie Królewskim, przetransportowaniu jej elementów do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz zestawienie obiektu zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ składającą się w szczególności z określających szczegółowy zakres robót: 1.1. Projektu budowlanego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego z zagospodarowaniem terenu, z wyłączeniem zasilania oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych, 1.2. Projektu rozbiórki stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego, 1.3. Projektu wykonawczego, 1.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 1.5. Przedmiaru robót rozbiórki stodoły, 1.6. Przedmiaru robót zestawienia stodoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "MURDRA-PLUS" Mateusz Drapała, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa Dolna, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186183,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 162237,00

  • Oferta z najniższą ceną: 162237,00 / Oferta z najwyższą ceną: 247415,27

  • Waluta: PLN.