Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej: „Muzeum”). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane „RODO”. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Muzeum przetwarza moje dane osobowe?

Muzeum przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa oraz statutu, na podstawie którego działa.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Muzeum (np. zgoda na przesyłanie przez Muzeum newslettera).

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa. Muzeum odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Muzeum poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pod numerami telefonu: 17 227 12 96, 17 744 54 92, za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/formularz-kontaktowy lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Inspektorem ochrony danych w Muzeum jest Daniel Panek.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W jakim celu Muzeum przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum m.in. w celu:

 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Muzeum,
 • realizacji zawartych umów zlecenia usług lub o wykonanie dzieła,
 • niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego prowadzonego przez Muzeum,
 • marketingu usług i produktów własnych Muzeum,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • odpowiadania na wszelkie pytania i wnioski skierowane do Muzeum korespondencją tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • dostarczania newslettera na adresy mailowe subskrybentów,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Muzeum;

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

Muzeum nie przewiduje udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Muzeum powierzyło do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym niż te, które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu(-ów) oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Muzeum, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego. W sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu, w granicach określonych w RODO, prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Muzeum narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże np. w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd Muzeum ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze kontaktowe, formularze składania zamówień w sklepie internetowym oraz umowy zawarte z Muzeum. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Muzeum ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Muzeum z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Muzeum zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Muzeum w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Muzeum rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
- w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
- w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
- w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Muzeum lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Muzeum żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Muzeum. 

W imieniu Muzeum Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Muzeum nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Muzeum organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.