Zasady udostępniania informacji sektora publicznego

Regulamin ponownego udostępniania informacji publicznej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Regulamin został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
 2. Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1243)
 3. Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191)
 4. Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 720)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nakładanych przez muzea państwowe i samorządowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1011).

I. OBOWIĄZEK PONOWNEGO UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W INNYM CELU NIŻ CEL PUBLICZNY DLA KTÓREGO ZOSTAŁA WYTWORZONA

 1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (dalej: ISP), udostępnianych przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (dalej: MKL) w systemie teleinformatycznym lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie ISP, z ograniczeniami określonymi w podpunktach 3 i 4 punktu I. Formę i warunki udostępniania określono w punkcie II i IV niniejszego regulaminu.
 2. Przez ISP należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu MKL.
 3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie ISP przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny, publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 4. MKL jest zobowiązane do udostępniania i przekazywania informacji związanych z wykonywaniem zadań publicznych niezależenie od sposobu ich utrwalenia lecz nie jest zobowiązane do tworzenia ISP, ich przetwarzania, w sposób lub w formie wskazanym we wniosku o ponowne wykorzystanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających proste czynności.
 5. Prawo do ponownego wykorzystania ISP podlega ograniczeniu:
  A. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  B. ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa,
  C. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
  D. w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez MKL nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem,
  E. w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu MKL, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
  F. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż MKL,
  G. w zakresie informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu MKL, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż MKL, a czas trwania tych praw nie wygasł
  H. w zakresie informacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów.

II. FORMY UDOSTĘPNIENIA ISP:

 1. Udostępnianie ISP następuje:
  A. przez publikację w systemie teleinformatycznym, w szczególności ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej lub zamieszczanie na stronie internetowej Muzeum,
  B. na wniosek zainteresowanego, o którym mowa w punktach III-VII niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach gdy ISP:
  A. nie została udostępniona w BIP,
  B. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  C. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
  D. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

III. WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

 1. Udostępnianie ISP do ponownego wykorzystania w formie określonej w punkcie II.1.A niniejszego regulaminu następuje bez żadnych dodatkowych warunków.
 2. Udostępnianie ISP do ponownego wykorzystania, pochodzących ze strony internetowej MKL a także będących w posiadaniu MKL lecz nieudostępnionych w Internecie następuje po spełnieniu warunków wykorzystania ISP, które będą określane indywidualnie i przedstawiane odrębnie każdemu Wnioskodawcy.
 3. Po rozpatrzeniu wniosku o którym mowa w pkt II.2 MKL:
  A. przekazuje ISP wnioskodawcy bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
  B. informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania ISP przez wnioskodawcę,
  C. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania ISP wraz informacją o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie ISP,
  D. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP.
 4. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymanie oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

IV. OBLIGATORYJNA ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O PONOWNE UDOSTĘPNIENIE ISP:

 1. Wniosek o udostępnienie ISP powinien zawierać w szczególności:
  A. nazwę podmiotu zobowiązanego tj. MKL
  B. informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w sposób lub w formie wskazanym we wniosku,
  C. wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której ISP będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  D. wskazanie ISP, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana – warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  E. wskazanie formy przygotowania ISP, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
  F. wskazanie sposobu przekazania ISP, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób.
 2. Formularz wniosku o ponowne udostępnienie ISP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie jest to druk obligatoryjny a jedynie o charakterze pomocniczym.
 3. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptowaniem przez Wnioskodawcę niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia jego braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV A:

 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie ISP może dotyczyć umożliwienia przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, ISP gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MKL. Wówczas dodatkowo we wniosku należy wskazać sposób dostępu do informacji, gromadzonych w systemie teleinformatycznym oraz wskazanie okresu przez który MKL będzie umożliwiał ponowne wykorzystanie ISP w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 2. MKL po rozpatrzeniu wniosku:
  A. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
  B. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
  C. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie ISP 4. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia MKL o przyjęciu oferty. Brak ww. zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

V. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PONOWNE UDOSTĘPNIENIE ISP:

Wypełniony wniosek należy złożyć do Dyrektora MKL w Kolbuszowej z użyciem jednego
z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą na adres: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
 2. złożyć w Sekretariacie Muzeum (adres j.w.)
 3. przesłać na numer fax: 17 22 71 296
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VI. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTANIE ISP:

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MKL zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

VII. KIEDY WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE ISP NALEŻY OPŁACIĆ I W JAKIEJ WYSOKOŚCI

Przy udostępnianiu ISP do ponownego wykorzystania obowiązują następujące zasady, dotyczące odpłatności:

 1. Udostępnianie ISP do ponownego wykorzystania zamieszczone w Internecie następuje bezpłatnie.
 2. Udostępnianie ISP niedostępnych w Internecie, których przygotowanie nie przekroczyło prostych czynności jest bezpłatne. Wnioskodawca jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nośników danych (elektronicznych, papierowych), na których zawarte będą ISP przeznaczone do ponownego wykorzystania a także kosztów przesyłki pocztowej.
 3. Jeżeli przygotowanie ISP w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, MKL może nałożyć opłaty za udostępnienie ISP w celu ponownego wykorzystania.
 4. Przy ustalaniu wysokości opłat za przygotowanie ISP do ponownego wykorzystania będą brane pod uwagę następujące czynniki:
  A. wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanym z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie ISP,
  B. koszty materiałów zużytych do przygotowania ISP zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne ich wykorzystanie,
  C. koszty należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie ISP.
 5. W przypadku gdy udostępnianie ISP następuje w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym MKL może nałożyć opłaty uwzględniające nie tylko koszty bezpośrednie ale również koszty pośrednie związanez gromadzeniem, produkowaniem, reprodukowaniem, rozpowszechnianiem, ochroną i ustalaniem praw, których wysokość została ograniczona mocą Ustawy i Rozporządzenia wskazanych na wstępie Regulaminu w pkt 2 i 5.
 6. MKL jest zobowiązane na żądanie wnioskodawcy wskazać sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystanie ISP w odniesieniu do złożonego przez niego wniosku.
 7. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania uiszcza się gotówką w kasie MKL lub przelewem na konto Muzeum nr 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124.

VIII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. MKL nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie ISP udostępnionej lub przekazanej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. MKL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ISP przez podmiot wykorzystujący ponownie ISP w zakresie przekraczającym posiadane przez MKL uprawnienia do ich wykorzystywania, a także przyznane przez MKL podmiotowi, zgodnie z określeniem celu we wniosku, o którym mowa w punkcie IV niniejszego regulaminu.


IX. ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTANIE ORAZ PRAWO SPRZECIWU

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania ISP, a także wysokość opłat za udostępnienie ISP w celu ich ponownego wykorzystania, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku otrzymania sprzeciwu MKL w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania ISP lub o wysokości opłat.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  A. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  B. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz wniosek