przetargi

17.03.2022 r. A.261.4.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d5eb1af-a502-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00089064/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-17 10:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki podawczej ePUAP pod adresem MKLKolbuszowa/skrytkaESP oraz adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz zobowiązuje się korzystając z nich przestrzegać ich postanowień.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac budowlanych przy magazynie technicznym w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:
1. stolarki okiennej i drzwiowej;
2. tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich pomalowanie;
3. instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru;
4. instalacji elektrycznej;
5. instalacji odgromowej;
6. nawierzchni utwardzonych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 70.000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert);
UWAGA: Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedną robotę budowlaną przy obiektach kubaturowych drewnianych o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.
UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: kierownikiem budowy (1osoba) – Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – załącznik nr 4 do SWZ (niewymagany na etapie składania ofert).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;
3) Informacja o kierowniku budowy wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych zero groszy.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
2.gwarancjach bankowych;
3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr:
42 1240 2627 1111 0000 3253 6124 w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert z adnotacją „wadium, nr sprawy: A.261.4.2022".
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
1) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ;
2) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ;
3) musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie.
Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót lub z powodu których dotrzymanie terminu będzie znacząco utrudnione- Strony są uprawnione do zmiany Umowy co do zakresu wykonania przedmiotu Umowy (ograniczenia lub zwiększenia) lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w tym w szczególności materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych.
- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy i/lub zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach w których zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy będą miały wpływ na ww. wynagrodzenie i/lub termin w zakresie tego wpływu
- Strona która otrzymała wniosek z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami ma obowiązek ustosunkować się do ww. wniosku w terminie 14 dni od jego otrzymania.
- Każdy przypadek wniosku o zmianę umowy jest szczegółowo rozważany przez strony i może być konsultowany i dokumentowany w zależności od potrzeb, w szczególności przez projektanta, niezależnych biegłych.
- Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami za które nie jest odpowiedzialna żadna ze stron, które to zmiany są konieczne do prawidłowej realizacji umowy – zmiana umowy może dotyczyć zakresu lub sposobu jej realizacji w tym zmian technologicznych lub materiałowych oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu jeżeli jest to uzasadnione ww. zmianą sposobu wykonania umowy.
- Zmiany umowy nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy oraz powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość większą aniżeli 25%.
- Strony przewidują możliwość zmiany umowy spowodowanej okolicznościami których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
- Strony dopuszczają zmianę zakresu umowy o dodatkowe roboty budowlane, które stały się niezbędne, w przypadku gdy z przyczyn technicznych oddzielenie ich wykonania od robót będących przedmiotem umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub stanowiłoby istotną niedogodność w tym np. gdy wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość tych robót nie przekracza łącznie 50% wartości pierwotnej Umowy.
- Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotowej umowy, a zmiany nie powodują ogólnego charakteru umowy.
- Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych wyłącznie po dokonaniu udokumentowanych, zgodnie z umową ustaleń w zakresie zmian umowy. Za wykonanie prac, bez dokonania ww. udokumentowanych zgodnie z umową ustaleń – Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia – na co podpisując przedmiotową umowę się godzi.
- Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, chyba że, z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, strony postanowią inaczej.
- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmiany w zakresie zmiany stawki VAT, w przypadku której pisemnym potwierdzeniem zmiany umowy będą wystawiane i akceptowane faktury.
- Wykonawca ma prawo w każdym momencie trwania Umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która jeśliby została przyjęta przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszt realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót lub w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. Zamawiający podejmie decyzję, czy i w jakim zakresie wprowadzić proponowaną przez Wykonawcę zmianę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: MKLKolbuszowa/skrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami zamieszczonej na stronie www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

 

Ogłoszenie o zamówieniu PDF

Specyfikacja Warunków Zamówienia A.261.4.2022

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
1.    Formularz ofertowy Wykonawcy;
2.    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp);
3.    Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp);*
4.    Oświadczenie Wykonawcy o kierowniku budowy;
5.    Oświadczenie – wykaz głównych robót budowlanych;
6.    Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 118 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp)*;
7.    Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*;
8.    Wzór umowy;
9.    Dokumentacja:
9.1.    Projekt budowlany,
9.2.    Projekt wykonawczy,
9.3.    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
9.4.    Mapa - obszar nawierzchni utwardzonych,
9.5.    Przedmiar robót.


załączniki od 1 do 8 ZIP

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ z 25.03.2022