przetargi

23.05.2022 r. A.261.6.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daf6d81d-cf7b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172753/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23 15:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155887/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.261.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej". mieszczącej się na terenie miasta Kolbuszowa pod adresem, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
1. ZADANIE I Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej” wpisanej do rejestru zabytków nr Ks. A 1095 (budynek wraz z nieruchomością) obejmujące:
1.1. Projekt zagospodarowania otoczenia oficyny dworskiej uwzględniający miedzy innymi:
1.1.1. projekt ogrodzenia – nawiązać i dostosować do aktualnych warunków wykorzystując projekt pierwotnego ogrodzenia – załącznik nr 9.5 do SWZ
1.1.2. układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne), chodniki, plac(e) postojowe (manewrowe) itp.
1.1.3. plan zieleni (drzewa, krzewy, trawniki itp.).
1.1.4. małą architekturę (studnia, oświetlenie, ławeczki itp.).
1.1.5. projekt budynku/ów – jeden garaż na 2 stanowiska lub dwa garaże jednostanowiskowe.
1.2. Projekt modernizacji budynku oficyny dworskiej/pałacowej uwzględniający miedzy innymi:
1.2.1. Zabezpieczenia technicznego budynku, w tym:
1.2.1.1. osuszenie, izolacje przeciwwilgociowe,
1.2.1.2. remont piwnic.
1.2.2. Kompletnej termomodernizacji, w tym między innymi:
1.2.2.1. ocieplenie stropu,
1.2.2.2. likwidacja „mostków termicznych”,
1.2.2.3. modernizacja wentylacji i projekt klimatyzacji.
1.2.3. Modernizacji estetycznej budynku w tym:
1.2.3.1. wykończenie kominów,
1.2.3.2. malowanie dachu,
1.2.3.3. malowanie i zabezpieczenie ścian,
1.2.3.4. renowacja stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
1.2.4. Kompletnego systemu bezpieczeństwa budynku i otoczenia w tym:
1.2.4.1. system zabezpieczeń mechanicznych,
1.2.4.2. system alarmowy przeciwwłamaniowy,
1.2.4.3. system alarmowy pożarowy,
1.2.4.4. monitoring,
1.2.4.5. instalacja odgromowa.
1.2.5. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, map, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych do opracowania dokumentacji i realizacji robót objętych tą dokumentacją, m.in.
1.2.5.1. mapy do celów projektowych;
1.2.5.2. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.2.5.3. opinii zgodnie z Rozporządzeniem MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240);
1.2.5.4. stosownych pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
1.2.5.5. w razie konieczności uzyskanie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju o odstępstwo od warunków technicznych;
1.2.5.6. złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych uregulowanym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
1.2.5.7. uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia robót budowlanych dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, zgodnie z postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych uregulowanym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

2. ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF)