przetargi

25.05.2022 r. A.261.7.2022 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000286189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkolbuszowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f7deb20-dbfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176209/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25 12:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki
podawczej ePUAP pod adresem MKLKolbuszowa/skrytkaESP oraz adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz zobowiązuje się korzystając z nich przestrzegać
ich postanowień.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.261.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na zadania
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej.
1. ZADANIE I - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
1.1. koncepcje projektowe (rozwiązania organizacyjno-techniczne) – co najmniej dwie,
1.2. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, map, uzgodnień, opinii, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń niezbędnych
do opracowania dokumentacji i realizacji robót objętych tą dokumentacją, m.in. uzyskanie opinii zgodnie Rozporządzeniem
MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi
niebezpieczeństwami grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240),
1.3. projekt budowlany,
1.4. projekt wykonawczy,
1.5. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
1.6. przedmiar robót,
1.7. kosztorys inwestorki.
1.8. dokonanie zgłoszenia przedmiotowych robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia i/lub pozyskania (w razie potrzeby) decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.9. udzielenie rękojmi/ gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy dla dokumentacji projektowej. Okres rękojmi/ gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zakończy się po wykonaniu i odbiorze końcowym robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
2. ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności telekomunikacyjnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności elektrycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że został spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania
ofert);
UWAGA: Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto.
Pod pojęciem „odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia” należy rozumieć usługi projektowe w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji systemu monitoringu wizyjnego.
UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
2.4.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
- minimum 1 osobę(projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadający doświadczenie w zakresie projektowania instalacji
CCTV, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
- minimum 1 osobę (projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w
tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby warunek o którym mowa w pkt.2.4.2, tiret pierwszy i drugi spełniała łącznie 1 (jedna)osoba.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto, odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane te usługi, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy– załącznik nr 5 do SWZ;
3) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ tj:
- minimum 1 osobą (projektantem) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą doświadczenie w zakresie projektowania instalacji CCTV oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
- minimum 1 osobą (projektantem) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 PLN, słownie: trzy tysiące
złotych zero groszy.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
2.gwarancjach bankowych;
3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Muzeum nr: 42 1240 2627 1111 0000 3253 6124
w Banku Pekao S.A. I O. w Kolbuszowej, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert z adnotacją „wadium, nr sprawy:
A.261.7.2022".
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
1) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ;
2) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ;
3) musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie.
Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy PZP.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) ceny realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (stawki VAT) oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej okolicznościami wskazanymi w pkt. 4, przy czym zmiana ceny nie może wynosić więcej niż 15% wartości umowy,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
c) wydłużających się terminów wydania decyzji, postanowień, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
d) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu umowy, z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli:
- Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł uzyskać dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości,
- w wyniku przeprowadzonych ustaleń Zamawiający podejmie decyzję o konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w celu zapobieżenie powstania strat dla Zamawiającego lub uzyskania założonego lub lepszego efektu użytkowego,
e) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia,
g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 6 ust. 12, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymogi określone w SWZ oraz posiadać doświadczenie nie niższe, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert, a także uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego;
4) zakresu lub sposobu opracowania przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł uzyskać dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w całości,
b) w wyniku przeprowadzonych ustaleń Zamawiający podejmie decyzję o konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w celu zapobieżeniu powstania strat dla Zamawiającego lub uzyskania założonego lub lepszego efektu użytkowego,
c) na skutek konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
d) na skutek konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia;
5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 4.15. SWZ.
6) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: MKLKolbuszowa/skrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami zamieszczonej na stronie www.muzeumkolbuszowa.pl/przetargi

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu PDF

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia A.261.7.2022 z dnia 25 maja 2022 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ do pobrania:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy;- nieaktualny

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp);

3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp);*

4. Oświadczenie Wykonawcy;

5. Oświadczenie – wykaz usług;

6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (art. 118 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp)*;

7. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*;

8. Wzór umowy;

9. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

9.1.    Szkic sytuacyjny parku etnograficznego wraz z wykazem obiektów

9.2.    Granice i numery działek w parku etnograficznym.

9.3.    Uzbrojenie terenu parku etnograficznego.

 

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

 

Wyjaśnienie 1 treści SWZ z dnia 2.06.2022 r.

Wyjaśnienie 2 treści SWZ z dnia 2.06.2022 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 2.06.2022 r.

 

Załącznik nr 1 - formularz oferty - po zmianach - nieaktualny

 

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ z 3.06.2022 r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty - po zmianie z 3.06.2022 r.