wydarzenia

Konferencja o samorządzie i kulturze

W dniach 16-17 maja odbywa się w Kolbuszowej Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny i kultura życia codziennego”.

Organizatorami tego przedsięwzięcia są Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Myśli i Kultury Politycznej, Uniwersytet Wrocławski – Instytut Kulturoznawstwa, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej oraz nasze Muzeum.

Celem konferencji jest spotkanie i twórcza wymiana myśli przedstawicieli różnych środowisk naukowych zainteresowanych badaniem szeroko rozumianej kultury życia codziennego w środowiskach lokalnych i regionalnych, tak w perspektywie historycznej, jak i w kontekście bliskiej nam współczesności.

Ze szczególną uwagą chcielibyśmy się odnieść do problemów kulturotwórczej roli samorządów w zmienionej po 1989 roku sytuacji ustrojowej, ich nowych zadań, możliwości i aspiracji w zakresie edukacji i animacji kulturalnej we wspólnotach lokalnych, nowych form aktywności kulturalnej i zjawisk w kulturze współczesnej.

Sądzimy, że tak ukierunkowany dialog pozwoli uchwycić badawczo przemiany kultury i tożsamości lokalnej, rolę samorządów w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, inicjowaniu działań na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa, kultywowaniu tradycji i pamięci zbiorowej a zarazem rozpoznać pojawiające się na drodze ich rozwoju szanse i zagrożenia. Spodziewamy się, że owocem tego spotkania będzie interesująca monografia.

Program spotkania można przejrzeć tutaj.