Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie - O projekcie

Zasadniczym celem zadania, w założeniu dwuletniego, jest zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących kolędowania, kolęd a także wszelkich informacji o obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami, jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Obrzędowość i folklor są chyba najbardziej wrażliwe na zmiany i nowe trendy sfer dziedzictwa kulturowego. Można to zaobserwować właśnie na przykładzie tradycji kolędniczych, gdzie zauważa się nie tylko pogłębianie rozpadu starej tradycji, ale też powstawanie zjawisk nowych (np. „pochody Trzech Króli”), także instytucjonalizację form tradycyjnych i podejmowanie różnych jakościowo zabiegów rekonstrukcyjnych. Dlatego też rejestracja tych przejawów przeprowadzona w sposób profesjonalny przez doświadczonych etnografów, etnologów, językoznawców i folklorystów pod nadzorem opiekuna merytorycznego, opracowana naukowo, transkrybowana i prawidłowo archiwizowana powinna stanowić działanie priorytetowe dla wszystkich instytucji zajmujących się tradycyjną kulturą ludową. Potrzeba szybkiej rejestracji wiąże się także z naturalnym odchodzeniem starszej generacji osób, będących nosicielami tradycji bądź świadkami jej przemian, ale pamiętającymi jej przejawy.

Realizacja zadania będzie przebiegała w etapach, które obejmują:

- Etap I: przeprowadzenie kwerend w wybranych archiwach, funkcjonujących przy instytucjach kultury oraz kwerendy bibliotecznej,

- Etap II: przeprowadzenie badań terenowych,

- Etap III: zebranie pozyskanych materiałów, dokonanie opracowań, transkrypcji i właściwej archiwizacji w zbiorach kolbuszowskiego muzeum,

- Etap IV: udostępnienie wybranych materiałów źródłowych, poprzez wykonanie specjalnej zakładki na stronie internetowej Muzeum oraz zamieszczenie na niej wybranych materiałów (m.in. fotografii, fragmentów najciekawszych wywiadów, itp.),

- Etap V: przygotowanie i wydanie drukowanej wersji publikacji opartej na zebranych materiałach źródłowych pt. „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”.

 Mamy nadzieję, ze dzięki realizacji zadania będzie możliwe rozbudzanie zainteresowania rodzimą tradycją wśród mieszkańców Rzeszowszczyzny, poznanie tradycyjnej kultury oraz jej współczesnych przejawów, a w szczególności bogatych tradycji związanych z Godnimi Świętami i tradycjami kolędniczymi oraz szeroka ich popularyzacja.